Chương trình IR Awards 2020 vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp niêm yết (DNNY), thông báo khởi động Chương trình thường niên, đồng thời mời DNNY tham gia hiệu chỉnh kết quả khảo sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Cụ thể, trong ngày 08/06/2020, Ban Tổ chức sẽ gửi thông báo kết quả Vòng 1 – Khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đến các DNNY chưa đáp ứng Bộ tiêu chí Khảo sát Công bố thông tin của Chương trình IR Awards 2020 theo địa chỉ email đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và của người công bố thông tin.
Ban Tổ chức Chương trình IR Awards 2020 kính mời DNNY kiểm tra kết quả khảo sát và phản hồi hiệu chỉnh nếu nhận thấy Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều khoản trong Bộ Tiêu chí nhưng không lọt vào Danh sách DNNY đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2020.
Thời gian tiếp nhận phản hồi: Từ ngày 08/06/2020 đến 17h00 ngày 14/06/2020.
Trường hợp chưa nhận được email: Liên hệ về Ban Tổ chức
  • Ban tổ chức Chương trình IR Awards 2020
  • Email: ir@vietstock.vn
  • Số điện thoại: 028 3848 7238 / 0982 426 291
Sau giai đoạn hiệu chỉnh, dự kiến ngày 16/06/2020, Ban Tổ chức sẽ chính thức công bố đại chúng kết quả Vòng 1 nhằm Vinh danh Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn công bố thông tin năm 2020 tại trang web của Hiệp hội Các Nhà quản trị tài chính Việt Nam (www.vafe.org.vn), báo Tài chính và Cuộc sống (www.fili.vn) và Cổng thông tin tài chính trực tuyến Vietstock (www.vietstock.vn).
VỀ CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS
IR Awards 2020 là chương trình thường niên do VIETSTOCK và BÁO TÀI CHÍNH VÀ CUỘC SỐNG đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình được thực hiện.
Website chương trình: www.ir.vietstock.vn
Vòng 1 (Khảo sát Công bố thông tin): Công bố đại chúng ngày 16/06/2020
Chương trình IR Awards ghi nhận sự những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin hằng năm thông qua hoạt động khảo sát toàn diện và công bố Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2020.
Vòng 2 (Bình chọn IR): Dự kiến mở hệ thống bình chọn từ 25/06/2020
Chương trình IR Awards ghi nhận và tôn vinh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 thông qua các hoạt động tổ chức bình chọn đại chúng cho nhà đầu tư, đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính.
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2020.
  • Top 3 Doanh nghiệp niêm yết được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2020.
Ban tổ chức Chương trình IR Awards