Sonadezi (SNZ): Đại hội cổ đông thường niên “bỏ qua” biểu quyết từ xa của cổ đông?

https://enternews.vn/nhieu-co-dong-s...co-173318.html