Quỹ Mở Việt Nam đã phát triển được 8 năm, tuy nhiên nhiều nhà đầu tư còn chưa mặn mà lắm mặc dù theo mình, Quỹ Mở là công cụ đầu tư tích lũy rất phổ biến trên thế giới.
Nếu bạn đang có 100 tr đầu tư, tại sao không trích 10tr đầu tư Quỹ Mở, 90tr còn lại tự đầu tư chứng khoán niên yết.
Hiện tại, khách hàng chủ yếu của các Quỹ Mở lại là công ty mẹ của các công ty quản lý Quỹ,chứ không phải khách hàng cá nhân, là đối tượng chính mà Quỹ Mở nhắm đến