Nhờ Thầy xem nhận định giúp thị trường sắp đến với ạ?