Thầy cho e xin tên nhà máy thuỷ điện của PC1. nhà máy đã hoạt động, nhà máy đang trong quá trình đầu tư...