Mấy nay hàng cơ bản hay một số hàng chưa tăng mạnh đều gãy kỹ thuật hết, thầy thấy có bình luận gì không