Mình ở Nha Trang giờ mới biết 2 mã chứng khoán của Yến sào KH, do nó nằm ở sàn Upcom..ẩn quá