2> Chưa cho phép việc tăng vốn “Big 4” NHTM gốc Nhà nước bằng ngân sách vào nghị quyết Quốc Hội
Căng quá