Hế nhô, cả làng.
Em lại mở cổng mời các lão ra đình chém gió.
Há há