Cổ phiếu PHP không "ngóc đầu" lên được vì đâu?

https://enternews.vn/co-phieu-php-kh...au-161286.html