[Tuyển dụng] Sàn Forex AM Broker - Business Development Manager tại Việt Nam với mức lương lên tới 3000$/tháng

Tóm tắt:
Quản lý phát triển kinh doanh chịu trách nhiệm phát triển việc kinh doanh về Forẽ của công ty tại Việt Nam. Nhiệm vụ chính là xác định các cơ hội kinh doanh đang gia tăng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng/đối tác tiềm năng, để tăng doanh thu của công ty và tối đa hóa lợi nhuận.
BDM cần có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để giúp các doanh nghiệp phát triển. BDM cũng đánh giá hiệu quả hoạt động hiện tại của doanh nghiệp tại Việt Nam và tìm cách giúp công ty phát huy hết tiềm năng ở Việt Nam.

Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp: trình bày và tương tác với các bên liên quan. Tương tác với các khách hàng/đối tác tiềm năng.
Hợp tác: kết hợp với các bên liên quan trong nội bộ và ngoài công ty để đạt được mục tiêu công việc.
Đàm phán và thuyết phục
Quản lý dự án: thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và quản lý dự án.
Nghiên cứu chiến lược: có khả năng nghiên cứu và phân tích chiến lược phù hợp với công ty
Hiểu rõ sản phẩm tài chính của công ty.

Mô tả công viêc:

• Hoàn thành mục tiêu doanh thu được giao
- Phát triển kinh doanh
- Khởi tạo cuộc họp với khách hàng tiềm năng
- Trình bày giải pháp và đàm phán hợp đồng

• Thúc đẩy quảng bá thương hiệu AM Broker
- Giới thiệu AM Broker cho khách hàng/đối tác tiềm năng
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
- Phân tích về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Theo dõi kế hoạch phát triển
- Tổ chức sự kiện marketing

• Báo cáo
- Chuẩn bị báo cáo kết quả công việc
- Xây dựng/cập nhật hồ sơ khách hàng/đối tác
- Báo cáo thông tin về thị trường
- Báo cáo hoạt động hàng tuần

• Đạt được các nhiệm vụ được giao bởi Quản lý trực tiếp
Mọi CV xin gửi info@ambroker.com