Nhận tiện có AE nào đang quan tâm tới ETF không? Đầu tư quỹ ETF luôn luôn là một khoản đầu tư dài hạn rất chất lượng.