⭐THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 3, 20.08.2019⭐
- Thị trường chung kênh lên, nắm giữ và có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
- Danh sách CP tốt: L14,HDC,PWA,CTR,HTM,IJC,FPT,DPG,TCL,MWG,SNZ,SIP,BM I,PTB,REE,VIB,CMG,PVT,PVI,BMC,HAX,BID,HAH,HND,AST, NLG,GMD,VCS,GEG,NHH,DVP,HVH,VPG,TVB,BWE,CSC,TVC,MB B,ILB,FMC,CSM,KDH,VHM,DGW
- Chi tiết: https://investors-vietnam.com/vi/201...uong-20-08-19/