Đáng chú ý:

http://s.*****.vn/sze-318354/sze-ong...-100000-cp.chn

SZE: Ông Trần Anh Dũng - Tổng Giám đốc đăng ký mua 100.000 CP


Trần Anh Dũng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Anh Dũng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SZE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 84.638 CP (tỷ lệ 0,28%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/08/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/09/2019.

http://s.*****.vn/sze-318354/sze-ong...-100000-cp.chn