Trải qua cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, 259 DNNY đã xuất sắc lọt vào danh sách đạt chuẩn công bố thông tin. Tổng số DNNY được khảo sát năm nay là 713 doanh nghiệp, cao hơn 27 doanh nghiệp so với năm trước nhưng số lượng cũng như tỷ lệ các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin lại giảm. Cụ thể, tỷ lệ DNNY đạt chuẩn công bố thông tin đạt 36.33%.