⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 14.03.2019⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 1,008.44 (+0.3% ) ; Vol: 183tr
- HNX : 110.02 (+0.2% ) ; Vol: 40tr
- Hai sàn mua vào rồi bán ra cuối phiên.
2.Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường kênh lên.
- Nắm giữ cổ phiếu tăng trưởng, có thể xem xét mua bổ sung cổ phiếu.
3. Các cổ phiếu giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- NTC, DPR, PHR, CRC, GTN, D2D, TNG, TCM, DCL, STK, CMX, GMC, TDM

4. Các cổ phiếu tăng trưởng cơ hội tăng giá tốt:
- NTC, STK, BWE, CMG, PPC, GTN, DPR, TDM, VCG, D2D, VNG, KBC, GEG, VTP, HDC, TCM, CMX, TNG, NAF, FTM, HDG, PHR, VHM, CRC, BTP, DCL, CSM, GMC, SAB, CTR, HVN, FTS, VCB, LHG
5. Các cổ phiếu tăng giá mạnh hơn Thị trường chung:
- NTC, STK, BWE, CMG, PPC, GTN, DPR, TDM, VCG, D2D, VNG, KBC, GEG, VTP, HDC, TCM, CMX, TNG, NAF, FTM, HDG, PHR, VHM, CRC, BTP, DCL, CSM, GMC, SAB, CTR, HVN, FTS, VCB, LHG, DBD, VGC, VGI, VRE, FPT, QNS, HAH, PAC, DPG, NDN, SJS, MSR, DRC, DVN, PDR, KSB, BID, STB, CSV, NVL, NCT, PNJ, LTG, PHC, NLG, PLX, HAX, MBB, AAA, ACB, APC, BMI, SSI, HCM, VIB, DIG, CVT, HII, SDI, CTG, VND, VPB

II. Các mã Breakout trong ngày:
- NCT, NLG, SJS, BMI, SDI, HDC, VGI, STB, PDR, BID, VCB, TDM, BWE, STK, GTN
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu tăng trưởng đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày (chưa kiểm tra PTCB):
- Cổ phiếu cho điểm mua:
- Cổ phiếu cho điểm mua xác nhận lại tốt: HDC, VGI, VCB, TDM, BWE, STK, GTN,

https://investors-vietnam.com/2019/0...-truong-14-03/