Ngành phân phối hạt nhựa này chính ra rất lãi, chỉ cần trúng 1 vụ là ăn đủ