Trích dẫn Gửi bởi Pissing Xem bài viết
Cứ thong thả
dcm giờ chả nhàn à
nhở
Mẽo đêm nay lì thêm phát 2%
mai khéo mua kiểu bố thí
Oil không điều chỉnh sâu được
DJ cũng phải thế chứ
Tối mai nó về 57 em sẽ xúc oil lại
Sáng mai túm VNI 95x là đẹp nhá lão