Chương trình này không áp dụng cho CBCNV MobiFone và của đối tác cung cấp dịch vụ và TB Fastconnect