⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 08.10.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 996.12 (-1.2% ) ; Vol: 186tr
- HNX : 114.38 (-0.3% ) ; Vol: 51tr
2.Nhận xét:
- Hai sàn tiếp tục bán ra mạnh.
3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt:
- PAC, DGC, TV2, BID, FMC, AMV, MBS, PHR, ANV, DBC, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, SJD, PNJ, PVT, IDI, NDN, VRC, STB, HLD, KDH, DPR, GEX, POM, TCM, VSC
4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- VHC, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG, AMV, ANV, GAS
5. Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường phá vỡ kênh lên.
- Hạn chế nắm giữ cổ phiếu, trừ cổ phiếu tăng trưởng đang chạy mạnh về đích.
II. Các mã Breakout trong ngày:
- Không xem xét.
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):
- Không xem xét.

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-08-10/