⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 5, 04.10.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 1,023.62 (+0.3% ) ; Vol: 184tr
- HNX : 116.28 (+0.9% ) ; Vol: 42tr
2.Nhận xét:
- Hai sàn mua vào.
3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng (tăng giá) tốt:
- PAC, DGC, TV2, BID, FMC, HDG, GAS, GMC, PVB, AMV, MBS, PHR, ANV, DBC, HCM, NLG, TNG, GKM, MPC, HPG, MWG, SJD, FTS, PNJ, C32, PPC, PVT, IDI, NDN, VRC, HNG, STB, HLD, KDH, PVS, EIB, DPR, GEX, POM, TCM, VSC
4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- VHC, GMC, PVB, TV2, FMC, GIL, TCM, TNG, HDG, AMV, ANV, GAS
5. Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường kênh.
- Tuy nhiên mật độ phân phối khá dày.
- Giữ cổ phiếu tăng trưởng, hạn chế mua cổ phiếu trong phiên.
II. Các mã Breakout trong ngày:
- DPR, DRH, GEX, GMD, HLD, MBB, POM, PTB, QNS, TCM, VSC
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):
- Cổ phiếu cho điểm mua xác nhận lại tốt: DPR, TCM
- Cổ phiếu cho điểm mua trong phiên: GEX, VSC

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-04-10/