Nhận mua cổ phiếu PG Bank, số lượng từ 10,000 đến 100,000.
Giá theo giá thị trường.
Địa điểm: Hà Nội
Số điện thoại 0983600.939