người Ba Lan dưới thời thủ tưong Cyrankiewicz kể với nhau:

“Đồng chí thủ tuong xấu trai, đầu hói sang Paris. Vào thăm bảo tàng Louvre, đồng chí dừng lại và ngắm, tấm tắc: “Bức Picasso này tuyệt thật.” Người thư ký vội nói thầm: “Thưa TT, đây không phải là tranh Picasso mà là một tấm gương.