Trong bối cảnh dịch bệnh, ngành sức khỏe – y tế cũng được xem là mã chứng khoán tiềm năng để đầu tư ngắn hạn