Hàng lái nặng này chơi thì chấp nhận thôi, được ăn cả, ngã về mo.