Điều lệ Công ty Cấp nước Nhơn Trạch gây bất lợi cho cổ đông nhỏ

(TBTCO) - Theo phản ánh của nhiều cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Nhơn Trạch (mã: NTW), quy chế và điều lệ của công ty có nhiều điểm sai so với Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...nho-60036.aspx