Những kiến thức trong bài viết đáng được tiếp thu, dù tin đã cũ. Điều lệ Công ty Cấp nước Nhơn Trạch gây bất lợi cho cổ đông nhỏ