VEAM đã lên sàn UPCoM và sẽ lên sàn Hose trong năm 2018
Ngày 29/6, đại hội cổ đông thường niên Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung, kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...2-7-59295.aspx