Đúng là giờ bệnh tật nhiều nên các công ty dược làm ăn ngày càng phát đạt