Con CDP này có doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng khá tốt, em dự là giá của nó cũng sẽ nhanh chóng đuổi kịp DMC, DHG, TRA thôi. Giá chào sàn 1x là khá thấp, nó sẽ phải tăng trần nhiều phiên để tìm đến điểm giá cân bằng