Ngành dược là ngành có tăng trưởng rất cao, đầu tư vào ngành này chắc chắn sẽ lãi to