Tổng kết tuần thứ 1 của tháng 6 :

Tất cả chiến lược 2,3,4 đều thành công tốt đẹp : đánh xuyên tin tức, đánh theo sóng đảo chiều.

+ Chiến lược 2,3,4 mang lại lợi nhuận khoảng 30% trong tuần qua.
+ Chiến lược 2 và 3 : Buy GBP/USD, Sell GBP/USD
+ Chiến lược 4 : Sell AUD/CAD, Sell AUD/USD, Buy USD/CHF.

Telegram : Magic Wave System