Thị trường chung đang trong giai đoạn downtrend!!!

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- Giai đoạn thị trường downtrend.
2.Nhận xét:
- Chúng tôi sẽ không cập nhật bài hàng ngày, cho đến khi thị trường có dấu hiệu hồi phục rõ ràng.

3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt):
- Chưa xem xét.
4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Chưa xem xét
5. Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường kênh xuống.
- Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu.
- Bài viết sẽ được cập nhật lại hàng ngày, khi thị trường có dấu hiệu hồi phục
II. Các mã Breakout trong ngày:
-Chưa xem xét.
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):
-Không xem xét

https://investors-vietnam.com/vi/201...iai-doan-giam/