Công ty đại chúng tất nhiên là phải tuân thủ Thông tư 95 của Bộ Tài chính