PV Machino: Dự định nào với “đất vàng”?
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...ang-56959.aspx