Những gì cần nói thì đã nói rồi.
Cuối tuần vui vẻ nhé các cụ.