em bán cổ phiếu OTC mà bác, đầy đủ Đề nghị chuyển nhượng CP, Hợp đồng chuyển nhượng CP, thanh lý HĐCN, Giấy xác nhận sở hữu cổ phần và sổ cổ đông khi đến khâu lưu ký