Lý thuyết thị trường hiệu quả là gì?

Năm 1953, lần đầu tiên Maurice Kendall đã sử dụng máy tính trong phân tích các giao dịch cổ phiếu và đưa ra kết luận giá cổ phiếu thay đổi ngẫu nhiên, không có quy luật và không thể dự đoán được. Kết luận này đặt nền móng cho lý thuyết thị trường có hiệu quả.
Theo học thuyết này, thị trường có hiệu quả bao gồm 3 chỉ tiêu: phân phối hiệu quả; hoạt động hiệu quả; thông tin hiệu quả.

Nội dung chính của lý thuyết cho rằng thị trường hiệu quả là thị trường trong đó giá cả của chứng khoán đã phản ánh đầy đủ, tức thời tất cả các thông tin hiện có trên thị trường. Điều này có nghĩa là giá cả được xác định ở mức công bằng và phản ánh đầy đủ thông tin hiện có trên thị trường. Giá chứng khoán thay đổi một cách ngẫu nhiên do ảnh hưởng của những thông tin không thể dự đoán được.

Có 3 hình thái của thị trường có hiệu quả, đó là hình thái yếu, hình thái trung bình và hình thái mạnh.

- Hình thái yếu của thị trường.Trong hình thái này giá cả của chứng khoán đã phản ánh đầy đủ và kịp thời những thông tin trong quá khứ về giao dịch của thị trường như giá cả giao dịch, khối lượng, động thái… Khi hình thái yếu của thị trường tồn tại thì các nhà phân tích kỹ thuật sẽ bị vô hiệu hoá.

-Hình thái trung bình.Trong hình thái này giá cả của chứng khoán đã phản ánh tất cả những thông tin liên quan đến công ty đã được công bố công khai bên cạnh các thông tin trong quá khứ. Khi hình thái trung bình tồn tại thì không có hình thức phân tích nào kể cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể đem lại lợi nhuận siêu ngạch cho nhà đầu tư nếu việc phân tích chỉ dựa vào những thông tin trên thị trường.

-Hình thái mạnh.Trong hình thái này giá cả của chứng khoán phản ánh tất cả những thông tin cần thiết có liên quan đến tổ chức phát hành thậm chí đó là những thông tin nội gián, thông tin mật. Điều này có nghiã là thị trường sẽ phản ánh hết sức nhanh trước những thông tin. Và vì vậy, trong hình thái này không thể thực hiện bất cứ một phương pháp phân tích nào.

Như vậy thì làm sao sử dụng khi mà phân tích một cổ phiếu có quá nhiều rủ ro?

Đầu tiên các bạn phải hiểu vấn đề quan trọng nhất ở đây là giảm những con số đỏ ( lỗ) qua đó mình có những lệnh mua và bán đễ căn bằng lại những con số đỏ. Có nghĩa là mua từng đợt 3/5/2 nếu muốn thử một hạng mục mới hay xem biến động của thông tin với giá cổ phiếu.
Và điều đặc biệt là thị trường luôn tăng trưởng trong mỗi năm, đó lý do phải tin tưởng ở thị trường. Nhưng bạn chưa kiếm lời được từ nó thì là một điều đáng buồn.