SB1 là công ty con của Sabeco mà giá lại chỉ bằng 1/10 giá cổ phiếu Sabeco nhỉ