FXPrimus được thành lập vào năm 20019 với trụ sở đầu tiên tại Flo22ria, Mỹ và hiện nay có các văn phòng trải đều ở các quốc gia sau đây: