Trang web của TNM không hoạt động hơn 5 năm, nay đã mở cửa trở lại nhe các bạn:http://www.tranimexco.com.vn
Một số thông tin mới được đăng tải trên trang web như:
+ ĐHCĐ năm 2017 lần 2 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2018
+ Chương trình ĐHCĐ lần 2 sẽ có thêm phần "bầu bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021".
Như vậy, cổ đông chiến lược đã bắt đầu can thiệp, yêu cầu được tham gia vào HĐQT.