Bọn nào đang gom mà lệnh mua toàn lệnh khủng thế nhỉ?