Công ty mẹ tuần sau cổ phần hóa rồi. Em hóng con này rồi sẽ ra sao?