Rơi
Đố ai định nghĩa được từ rơi
Có khó gì đâu kẻ chán đời
Giao xuống dòng sông đang cuộn chảy
Người ta nhìn thấy đó là rơi