nhờ nội dung tuyệt vời về giao dịch ngoại hối. Tôi nghĩ rằng phải mất rất nhiều thời gian và công việc để trở thành một nhà kinh doanh thành công.