Không có gì là "không bao giờ lỗ". Mọi việc chỉ là tương đối. Nổ quá thế chắc chả mấy VN nắm giữ số lượng lớn tỷ phú của thế giới mất thôi.