ĐHCĐ đã thống nhất mức trả cổ tức 2017 là 40% thay vì 8,5%. Tiền trả cổ tức sẽ trích từ quỹ đầu tư và phát triển. Điều này cho thấy nguồn thu nhập trong tương lai rất dồi dào vì năm nay bắt đầu được hạch toán doanh thu từ dự án Nguyễn Đức Cảnh. Chúc mừng các cổ đông HUD3 bắt đầu hái quả ngọt.