thì phân chia theo tỉ lệ phần trăm vốn bỏ ra thôi e