thông minh, hay đây đi thách thức danh dài kể kiếm 2tr haha