Năm 2017 được xem là năm của nhiều bất ngờ. Qua những con sóng lớn, một số kinh nghiệm quý báu cũng được giới phân tích rút ra.

Xu hướng của hàng hóa có tính dẫn dắt là hết sức quan trọng

https://vietstock.vn/2018/01/kinh-ng...585-573883.htm